การติดตามให้กำลังใจ การฝึกตัวผ่านวัจจกุฎีวัตร

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2562

การติดตามให้กำลังใจ การฝึกตัวผ่านวัจจกุฎีวัตร

การติดตามให้กำลังใจระดับรายบุคคล

ให้แต่ละรูปพิจารณาการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตรของตนเองว่า

๑) ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือไม่ 
๒) อารมณ์ขณะปฏิบัติเป็นอย่างไร 
๓) ใจอยู่ที่ไหนขณะปฏิบัติ
๔) รู้เหตุผลการปฏิบัติจากความจำ หรือการไตร่ตรองแบบโยนิโสมนสิการ หรือจากความความสว่างภายในตัว

การพิจารณาตนทั้ง ๔ หัวข้อนี้เพื่อหาข้อดี ข้อบกพร่อง ที่ตนต้องเร่ง พัฒนา ปรับปรุง เพราะความผิดพลาดของเรา เราพึงเห็นและพัฒนาเป็น คนแรกก่อนคนอื่นเสมอ โดยปฏิบัติดังนี้

๑. เขียนบอกความยอดเยี่ยม (The Best) หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณา ไตร่ตรอง เหตุผลจากการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตรของตนเอง

๒. เขียน บอก หรือออกมาเล่าให้หมู่คณะฟังว่า ตนเองมีวิธีสร้างกำลังใจการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตรให้ได้อย่างยอดเยี่ยมตามมาตรฐานพระธรรมวินัยได้อย่างไร

การติดตามให้กำลังใจระดับกลุ่ม

๑. พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงพาพระใหม่-เก่าเดินตรวจวัจจกุฎี แล้วบอก อธิบายข้อดีที่ภาคภูมิใจ ข้อควรพัฒนา พร้อมบอกเหตุผลว่าทำอย่างไร
จึงจะพัฒนาตนเองให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานตามพระธรรมวินัย และเปิดโอกาส ให้ซักถาม

๒. ประชุมกลุ่ม ในหัวข้อผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการปฏิบัติ วัจจกุฎีวัตร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

๓. ยกย่องให้กำลังใจผู้ปฏิบัติถูกต้องในแต่ละรอบของการมาเยี่ยมชมติดตาม โดยการประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่างๆ หรือจัดบอร์ด ประชาสัมพันธ์

ระดับโครงการอบรม

๑. พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงพาพระนวกะเดินตรวจวัจจกุฎี แล้วบอกอธิบาย ข้อดีที่ภาคภูมิใจ ข้อควรพัฒนา พร้อมบอกเหตุผลว่าทำอย่างไรจึงจะพัฒนาตนเองให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานตามพระธรรมวินัย และเปิดโอกาสให้ซักถาม

๒. ถ่ายวิดีโอ ๑-๓ นาที ส่งถวายหลวงพ่อทัตตชีโว พร้อมรับคำแนะนำจากหลวงพ่อ

๓. ประธานแต่ละโครงการอบรมหมุนเวียนกันมาเยี่ยมชมให้กำลังใจ แลกเปลี่ยน ให้คำแนะนำ อาจส่งรายงานถวายหลวงพ่อด้วย

๔. นิมนต์หลวงพ่อ หรือพระเถระ ไปเยี่ยมชม ชื่นชม ในบางโอกาส โดยไม่บอกล่วงหน้า

 

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาหลวงพ่อทัตตชีโว

จากหนังสือ ล้างก้น ล้างใจ ไปนิพพาน ฉบับเเก้ไข

 Total Execution Time: 0.013189733028412 Mins