นิคหกรรม

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2547


 


.....นิคหกรรม คือ วิธีการลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย

 

                .....นิคหกรรม ที่ระบุไว้ในพระวินัยมี ๖ วิธี คือ

๑ ) ตัชชนียกรรม ข่มไว้ด้วยการตำหนิโทษ            

๒) นิยสกรรม ถอดยศ ทำให้หมดอำนาจหน้าที่

๓) ปัพพาชนียกรรม ขับไล่ออกจากหมู่คณะ

๔) ปฏิสารณียกรรม บังคับให้ขอขมาเมื่อล่วงเกินคฤหัสถ์

๕) อุกเขปนียกรรม ตัดสิทธิที่จะพึงได้บางอย่าง

๖) ตัสสปาปิยสิกากรรม ลงโทษหนักกว่าความผิดฐานให้การกลับไปกลับมา

           

       .....นิคหกรรม ในปัจจุบัน มีกฎของคณะสงฆ์เพื่อการนี้เรียกว่า กฎนิคหกรรม แต่ใช้ในกรณีความผิดร้ายแรงหรือครุกาบัติ และต้องเป็นตามพระธรรมวินัยเท่านั้น
 

 Total Execution Time: 0.021074163913727 Mins