เห็นธรรม โดย พระภาวนาวิริยคุณ พระเผด็จ ทัตตชีโว)

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2547

 

.....หากท่านผู้อ่านพบว่า เมื่อมีใครมาบอกเกี่ยวกับ ธรรมะ ในทางปฏิบัตินั้น มีลักษณะเป็นดวงกลม ๆ เหมือนดวงอาทิตย์ หรือดวงจันทร์ เป็นดวงใส … ตั้งอยู่ในศูนย์กลางกายของตัวเรานี้เอง อีกทั้งยังสามารถจะเห็นธรรมดวงนี้ได้ทั้งในขณะที่หลับตาและลืมตา เห็นเหมือนเราเห็นสิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว และนอกจากนั้น คำสอนทั้งหมดที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ก็เป็นเพียงหลักการที่จะนำไปสู่การรู้ - เห็นธรรมดวงนี้เท่านั้น และจากอำนาจความสว่างของธรรมดวงนั้น ยังช่วยส่องให้เห็นกายในกาย อีกหลาย ๆ กาย ซึ่งซ้อนกันอยู่ในกายมนุษย์ ที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อนี้ … ท่านผู้อ่านจะเชื่อกันหรือไม่ อย่างไรบ้าง

อาจเป็นสิ่งเหลือจะเชื่อได้สำหรับหลาย ๆ ท่าน แต่ก็เป็นความจริงได้

ในขณะที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยคุณ ท่านรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้ศึกษาการเจริญภาวนา ตามแนววิชชาธรรมกาย โดยท่านได้ยืนยันว่า เราสามารถเห็นธรรมได้จริง และไม่ยากจนเกินไป หากว่าเราได้ลงมือปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาอย่างถูกวิธีแล้วนั้น ก็ย่อมได้รับผล เมื่อเห็นแล้วย่อมจะได้รับความสุขอันประณีต อันเป็น บรมสุข จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว

ซึ่งเนื้อหาใน “ เห็นธรรม “ นี้ ได้รับการเรียบเรียงขึ้นจากผลการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ตามแนววิชชาธรรมกาย ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ ( พระมงคลเทพมุนี ) พยายามค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจนพบและเป็นผู้วางไว้ มิได้คัดลอกหรือเลียนแบบจากตำราเล่มใดเล่มหนึ่งในอดีตทั้งสิ้น แล้วเรียบเรียงสั่งสอนมาตามลำดับ ทุกตัวอักษร จึงเป็นสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากใจของคณะผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อแสดงผลที่ได้รับจากการปฏิบัติจริง ซึ่งไม่ได้ผิดไปจากที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฏกเลย ย่อมยืนยันได้ว่า พระธรรมนั้นประเสริฐจริง ไม่จำกัดด้วยกาลเวลา ใครได้รู้ - เห็น ตามความเป็นจริงเมื่อไร ย่อมถูกต้องตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ และเหล่าพระอรหันต์สาวกกล่าวไว้ทั้งสิ้น ต่างก็แต่ว่า สิ่งที่เรารู้ - เห็นนั้น ยังเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง …

ภายในเล่มกล่าวถึง “ ธรรม ” , ดวงธรรม ตั้งแต่ที่ตั้งอยู่ ถึงวิธีปฏิบัติให้รู้ - เห็นธรรม ดวงธรรมในขั้นต่าง ๆ ที่เข้าไปพบไปเห็นได้ตามลำดับ , ธาตุ - ธรรม คืออะไรบ้าง ลักษณะอย่างไร มีภาพประกอบความเข้าใจ อีกชั้นหนึ่ง , ตัวอย่างอุปสรรคการเห็นธรรม และทางออกของคำถาม เป็นการเพิ่มพูนความรู้จำ ให้รู้จริง และรู้แจ้งได้ด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วเอง เรียบเรียงด้วยภาษาพูดง่าย ๆ เพื่อสาธุชนทุกเพศ วัย ทุกระดับการศึกษา อ่านเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามได้โดยไม่ผิดพลาด ต่อไป จึงเหมาะที่จะเป็นหนังสือคู่ใจของผู้รับการปฏิบัติธรรมทั่วไป

ผู้สนใจติดต่อเกี่ยวกับหนังสือได้ที่ โทร . ๐๒ – ๕๒๔ – ๐๒๗๕ – ๖๓ .

 

สุพัฒนะ.

 


Total Execution Time: 0.0018365184466044 Mins