พระที่สมบูรณ์

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2546

 

.....พระที่สมบูรณ์ ต้องเป็นพระทั้งภายนอกและภายใน ภายนอกครองผ้ากาสาวพัสตร์ มีศีล ๒๒๗ ข้อ ภายในมี "พระธรรมกาย" ที่บริบูรณ์ด้วยอธิศีล ศีลอันยิ่ง ศีลอันบริสุทธิ์ หากเราเป็นพระทั้งภายนอก และมีพระในกายอย่างนี้ จึงจะเรียกว่า "พระที่สมบูรณ์"

 

 Total Execution Time: 0.00099238157272339 Mins