การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2557

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิงปฏิบัติการ

 การทำหน้าที่กัลยาณมิตรไม่ใช่เพียงการเรียนรู้จากตำราไม่ใช่ว่าจะทำได้เฉพาะเป็นบุคคลมีฐานะหรือการศึกษาระดับสูงแต่เป็นการเรียนรู้ด้วยจิตใจที่มีความปรารถนาดีแล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกที่มีมโนปณิธานด้วยความปรารถนาให้ชาวโลกมีความสุขที่แท้จริงโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน มีความบริสุทธิ์ใจ เพื่อให้ชาวโลกมีความสันติสุขตลอดไป ดังนั้น กัลยาณมิตรคือผู้ให้แสงสว่างแก่ชาวโลก เป็นผู้นำพาชาวโลกให้พบกับสันติสุขที่แท้จริงแต่ในการที่เราจะทำหน้าที่สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกอย่างแท้จริงนั้นเราจะต้องสร้างคนดีให้เกิดขึ้นจำนวนมากในสังคม โดยเริ่มต้นจากตัวเราต้องเป็นต้นแบบ แล้วทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคน

 

วิธีการเชิงปฏิบัติการเพื่อการเป็นกัลยาณมิตรต้นแบบ

      กัลยาณมิตรที่จะเป็นผู้นำพาชาวโลกให้พบกับสันติสุขที่แท้จริงนั้น จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบแก่ชาวโลก โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

1.ทำหน้าเป็นกัลยาณมิตรแก่คนอื่น ทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆ ทุกวัน

2.ฝึกฝนตนเองด้วยการสร้างบุญบารมีให้เต็มที่ เช่น

- ทำทานอย่างสม่ำเสมอ

- รักษาศีลอย่างน้อย ศีล 5 หรือศีล 8 เป็นประจำ

- นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต อย่างสม่ำเสมอทุกวัน

3.คอยติดตามดูแลกลุ่มบุคคลที่เราไปเป็นกัลยาณมิตรให้อย่างสม่ำเสมอ

4.ฟังโอวาทของครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นประจำทุกวัน

5.อ่านหนังสือธรรมะ และหนังสือที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกวัน

6.เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมงานบุญอย่างสม่ำเสมอ

7.ฝึกฝนตนเองเพื่อการสร้างบุญบารมีอย่างเป็นหมู่เป็นคณะ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0028608322143555 Mins