นิทรรศการทางก้าวหน้าแผ่ขยายไปสู่ระดับภูมิภาค

วันที่ 20 เมย. พ.ศ.2558

นิทรรศการ , สอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า , มงคลชีวิต , วัดพระธรรมกาย , เยาวชน , ธรรมกาย , ชมรมพุทธฯ

กิจกรรมเชิงกัลยาณมิตร : นิทรรศการทางก้าวหน้าแผ่ขยายไปสู่ระดับภูมิภาค


         ในการจัดนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2527 ได้มีการพัฒนาการที่สำคัญ คือ การสร้างชุดนิทรรศการ มงคลชีวิตŽ เป็นชุดสำเร็จรูปมีภาพการ์ตูน 4 สี เป็นภาพประกอบของแต่ละมงคล ทั้งภาพการ์ตูนและเนื้อความพิมพ์บนกระดาษอาร์ตด้านหนา 180 แกรม ขนาดกว้าง 1 ฟุต ยาว 1 ฟุตครึ่ง เมื่อรวมเนื้อความและภาพประกอบ 38 มงคลแล้ว ต้องบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ รวมน้ำหนัก ประมาณ 5 กิโลกรัม

       การจัดทำชุดนิทรรศการสำเร็จรูปชุดนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทันกาลทันเวลา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ประการแรกได้ใช้ประโยชน์สำหรับคณะกรรมการเอง คือ มีชุดนิทรรศการให้ชมรมพุทธศาสตร์ที่เป็นกรรมการร่วมสามารถนำไปใช้จัดนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยของตน โดยไม่ต้องจองคิว โรงเรียนและหน่วยงานทั่วไปซื้อได้ในราคาประหยัด เพียง 600 บาท สามารถนำไปใช้สาธิตทีละมงคล หรือจัดเป็นนิทรรศการใหญ่ ใช้ทั้ง 38 มงคล และประการสำคัญทำให้เกิด นิทรรศการสัญจรŽ เริ่มต้นด้วยการจัดนิทรรศการ ทางก้าวหน้าภาคเหนือŽ

 

นิทรรศการ ทางก้าวหน้าภาคเหนือŽ

           นิทรรศการ ทางก้าวหน้าภาคเหนือŽ ซึ่งได้จัดขึ้นที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ได้รับความสนใจและความร่วมมือร่วมใจจากอาจารย์ นักศึกษา นักเรียนทุกระดับ ทุกสถาบัน พระภิกษุ สามเณร กลุ่มหนุ่มสาว ผู้มีจิตศรัทธาจากวัดต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าประชาชน ที่หลั่งไหลมา ณ ศาลาอ่างแก้วตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อตักบาตร ยามสายจนถึงบ่ายก็ร่วมชมนิทรรศการ การฝึกสมาธิ แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และแข่งขันเล่านิทานชาดกเป็นครั้งแรก ครั้นยามค่ำคืนก็มาร่วมกันฟัง พระธรรมเทศนารอบพิเศษจนดึกดื่นทุกคืน

            ในระหว่างสัปดาห์ของงานนิทรรศการ สาธุชนจำนวนมาก ทุกเพศ ทุกวัย ต่างนำอาหารหวานคาว จัดเตรียมมาอย่างประณีต เพื่อตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 100 รูป เป็นประจำทุกเช้า สัปดาห์แห่งการทำทานสิ้นสุดลงด้วยการที่สาธุชนกว่า 3,000 คน ร่วมสร้างวันประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ เมื่อเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2528 ด้วยการร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร 1,000 รูป ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระสิริมังคลาจารย์ ปราชญ์ทางธรรมแห่งล้านนาไทย ผู้ได้รจนา มังคลัตถทีปนีŽ จากพระไตรปิฎก จนปัจจุบันได้แพร่หลาย มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จนกระทั่งงานนิทรรศการ ทางก้าวหน้าภาคเหนือได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงอย่างดี

 

นิทรรศการมงคลชีวิตที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2529

            บรรยากาศการจัดนิทรรศการทางก้าวหน้าภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมิได้เจือจาง หายไป ก็ได้มีการจัดนิทรรศการในลักษณะคล้ายกันที่สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ดังปรากฏในเอกสารของสถาบันฯ ดังนี้  เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ปีที่ 52 จึงเห็นสมควรให้จัดนิทรรศการ มงคลชีวิต ครั้งที่ 1Ž ระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 โดยเป็นการน้อมนำเอา หลักคำสอน มงคลสูตร 38 ประการŽ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของชาวโลกมาเผยแผ่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเกษตรกรทั่วไป ได้ทราบถึงคุณค่าและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้หันมาสนใจใฝ่ศึกษาและนำไปปฏิบัติใน ชีวิตประจำวันได้ในที่สุดŽ

           สิ่งที่น่าสนใจและเป็นจุดเด่นในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ คือ การที่คณะกรรมการเน้นถึงกลุ่มเกษตรกร ให้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มาร่วมการประกวดด้วยถึง 2 ประเภท คือ การแข่งขันทำพุ่มดอกไม้บูชาพระ และการประกวดตักบาตรกิจกรรมในระหว่างงานนิทรรศการมีดังนี้

             การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับประชาชน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และประถมศึกษา การประกวดขับร้องเพลงธรรมะหมู่ของนักเรียนอนุบาล การแข่งขันเล่านิทานชาดก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา การประกวดจัดพุ่มดอกไม้บูชาพระของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีรางวัลชนะเลิศ เป็นโล่พระราชทาน

 

นิทรรศการทางก้าวหน้าภาคใต้ ปี พ.ศ. 2529

        คณะกรรมการพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกิดแรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นหนังสือที่ระลึกการจัดนิทรรศการทางก้าวหน้าภาคเหนือประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้จัดงานนิทรรศการทางก้าวหน้าภาคใต้ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 5 กันยายน พ.ศ. 2529 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

         ความสำเร็จของการจัดนิทรรศการทางก้าวหน้าภาคใต้ คือ คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยให้จัดนิทรรศการและมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะชิงโล่พระราชทาน ต่อเนื่องมาอีกหลายปี ซึ่งในวันเปิดงานนิทรรศการ อาจารย์ที่พานักเรียนมาชมบอร์ดธรรมะ และมาร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ กล่าวกับคณะกรรมการจัดงานว่า คอยวันนี้มานานแล้วŽ มีท่านอาจารย์หลายโรงเรียนพานักเรียนรุ่นเล็กในระดับชั้นประถมศึกษามาดูบอร์ดธรรมะอย่างใกล้ชิด และมีการจดลงสมุดกันอย่างจริงจังเป็นภาพที่เหมือนกันทุกแห่ง และการจัดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะชิงโล่พระราชทาน ก็มีนักเรียนทุกระดับมาสอบกันเป็นจำนวนมาก ทำให้มองเห็นอย่างชัดเจนถึงความสนใจใฝ่รู้ธรรมะของนักเรียนทุกระดับ ทุกภาค ทุกจังหวัด เป็นการลบล้างคำกล่าวที่ว่า ธรรมะคือยาขมสำหรับเยาวชนŽ อย่างสิ้นเชิง

     การไปจัดนิทรรศการทางก้าวหน้าภาคเหนือและภาคใต้ ถือเป็นประสบการณ์ในระยะเวลาสั้นๆ ในการจัดกิจกรรมร่วมกันของชมรมพุทธศาสตร์หลายสถาบัน และถือเป็นการได้จุดประกายให้เกิดการขยายตัวในการเป็นสนามสอบตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าŽ ในต่างจังหวัด เพื่อสนองตอบความสนใจในการศึกษาธรรมะของนักเรียน นักศึกษา ทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดในเวลาต่อมา

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021124315261841 Mins