ประดุจพระอรหันต์....ในบ้าน

วันที่ 18 สค. พ.ศ.2558

ประดุจพระอรหันต์....ในบ้าน

 

ประดุจพระอรหันต์....ในบ้าน

        พระอรหันต์ คือ ผู้ที่ไกลจากกิเลส เพราะ ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จนกำจัดกิเลสได้อย่างหมดสิ้น เป็นผู้หมดจากสังสารวัฏ ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีก เป็นผู้ควรแก่การเคารพกราบไหว้ ของมนุษย์และเทพเทวดาทั้งหลาย....

         มารดาบิดา ไม่ใช่ พระอรหันต์....
แต่พระคุณของมารดาบิดา เปรียบประดุจพระอรหันต์ ท่านทั้งสองเป็นผู้ให้กำเนิด จึงมีพระคุณมาก เป็นผู้ควรแก่บุตรธิดา เคารพบูชากราบไหว้....

          อนันตริยกรรม เป็นครุกรรม กรรมหนัก ของฝ่ายอกุศลกรรม ที่กระทำกับมารดาบิดา พระพุทธเจ้า ศาสนาและพระอรหันต์  ส่งผลร้ายแรง ผลการกระทำ แซงกรรมดีและกรรมชั่วอื่นๆ เมื่อตายจากมนุษย์ จะไปเกิดในนรกทันที ไม่มีอุทธรณ์ ฎีกา...มี 5 อย่าง

1. มาตุฆาต ฆ่ามารดา ฆ่าแม่
2. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา ฆ่าพ่อ
3. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์
4. โหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้า ให้ห้อพระโลหิต
5. สังฆเภท ทำสงฆ์ให้แตกแยก ทำลายสงฆ์

       ดังนั้น....บุตรธิดาต้องมีความกตัญญูกตเวที ตอบแทนพระคุณท่าน อย่างถูกหลักวิชชา ก็จะะได้บุญมาก ประดุจได้ทำบุญ กับพระอรหันต์ แต่หากบุตรธิดาประทุษร้ายท่าน ด้วยความคิด คำพูด การกระทำ โดยเจตนาหรือไม่เจตตนา ก็จะได้รับวิบากกรรมมาก ประดุจได้ทำบาปกรรม กับพระอรหันต์ เช่นกัน....

          มารดาบิดา ประดุจมีพระอรหันต์ อยู่ในบ้าน เป็นเนื้อนาบุญ ให้ได้ทำบุญทุกวัน เป็นต้นทางสวรรค์ บุตรธิดาดูแลปฎิบัติต่อท่านดี ด้วยกาย วาจา ใจ ย่อมนำความสุขและความเจริญ มาสู่ตนเอง

 

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี
บุตรธิดาที่ดี ต้องมีความกตัญญู....

 

 

 

13 สิงหาคม พุทธศักราช 2558
ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม

 

 

 Total Execution Time: 0.0062784989674886 Mins