พิธีถวายมหาสังฆทาน 20,000 กว่าวัด ปี 2551

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_วัดพระธรรมกาย_พระบรมพุทธเจ้าสิริราชธาตุ_ถวายสังฆทาน 2 หมื่นวัด 2551

ทบทวนบุญ ถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ปี ๒๕๕๑


         สังฆทานเป็นทานที่มีอานิสงส์มากและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะต้องมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุบัติขึ้นและต้องมีพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งวันนี้สาธุชนก็ได้ทำในสิ่งที่ทำได้โดยยาก คือ การถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ ในวันเดียว เพราะถ้านับช่วงเวลาชีวิตของคนๆ หนึ่ง ถ้าจะทำบุญให้ครบ ๒๐,๐๐๐ วัด หากทำบุญวันละ ๑ วัด ต้องใช้เวลาถึง ๕๔ ปีและนี่คือการย่นเวลาแห่งการสร้างบารมีของเรา ให้เต็มเปี่ยมเร็วยิ่งขึ้น การถวายมหาสังฆทานคือการให้อายุพระพุทธศาสนาซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถวายเป็นผู้ที่มาอายุขัยยืนยาวอีกด้วย

       ก่อนเริ่มพิธีถวายมหาสังฆทาน ผู้แทนสาธุชน ได้กล่าวอัญเชิญเทวดาและนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม หลังจากนั้น สาธุชนทั้งหลายก็ได้น้อมไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศ ในครั้งนี้มีพระภิกษุจาก ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนิกายมหายานและเถรวาท ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญกันเป็นจำนวนมาก
 


       หลังเสร็จพิธีถวาย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าว ขอบคุณพระเถรานุเถระและพุทธบุตร ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ทั่วประเทศที่มาร่วมงาน และกราบอาราธนามาร่วม พิธีถวายมหาสังฆทานในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จากนั้น ผู้แทนสาธุชนคือ กัลฯอนันต์ อัศวโภคิน นำสาธุชน กล่าวคำอาราธนาพระมหาเถระและพุทธบุตรทุกรูป ให้มาเป็นเนื้อนาบุญในการถวายมหาสังฆทาน วันคุ้มครองโลกปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หลังกล่าวคำอาราธนา พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี ประธานสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และคณะสงฆ์สวดมนต์ให้พรเมื่อคณะสงฆ์ให้พรเสร็จสาธุชนเปล่งเสียงสาธุการกึกก้องไปทั้งลานมหารัตนวิหารคด


        วันนี้ คือวันแห่งการสร้างบารมีของสาธุชนทั้งหลายอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา โดยเฉพาะการสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายมหาสังฆทาน เป็นบุญ อันยิ่งใหญ่มหาศาล แม้แต่พระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้ตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อทรงพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า การที่จะสร้างบารมีอื่นๆ ให้เป็นไป อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากทานบารมี เพราะทานเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์ ซึ่งจะส่งเสริมให้สามารถสร้างบารมีอื่นๆ ได้โดยง่ายวันนี้เราจึงเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า ได้มาออกแบบชีวิตตนเอง ไว้อย่างสมบูรณ์ ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ เป็นเสบียงบุญติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมและด้วยกระแส แห่งบุญที่ได้ ร่วมกันกระทำ ด้วยอำนาจแห่งศีลที่ร่วมกันรักษา ด้วยอำนาจแห่งภาวนาที่เชื่อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งนี้จะกลายเป็นพลังแห่งบุญ อันมหาศาลที่จะผลักภัยร้ายทั้งมวลออกไปและยังผลให้โลกใบนี้ร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน


         ในโอกาสนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญเป็นของที่ระลึก เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ในปี ๒๕๕๑
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.037196850776672 Mins