พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว 22 เมษายน ๒๕๕๒

วันที่ 25 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_ลาปิสแก้ว_พระมหาสิริราชธาตุ_สร้างพระปิดเจดีย์_ปี2552

 

กายลักษณะมหาบุรุษศูนย์รวมที่สุดของทุกสิ่ง

เรียบเรียงมาจากพระธรรมเทศนาของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐


          วันนี้เป็นวันมหามงคลและวันมหาปีติที่เราได้พร้อมใจกันมาสร้างบารมี สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามเราได้มาถวาย มหาสังฆทานแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญกว่าสองหมื่นวัดทั่วประเทศ และได้มาหล่อพระธรรมกายประจำตัว เพื่อที่จะนำไปประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งเป็นการหล่อพุทธปฏิมากร เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีอานุภาพและพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณซึ่งการสร้างพุทธปฏิมากรนั้น เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามา ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เเละเพื่อให้ชาวโลกได้ยึดเอาพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะสรณะอันเกษมหรือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้น คือ พระรัตนตรัยภายใน หรือพระธรรมกายเท่านั้น สิ่งอื่นไม่ใช่ ดังนั้น เราจึงได้ถอดแบบพุทธลักษณะของพระธรรมกายภายใน เพื่อเอามาหล่อเป็นพุทธปฏิมากร ซึ่งมีลักษณะมหาบุรุษ ที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ กายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะเหมือนกับพระธรรมกายภายในต่างกันที่ไม่มี เกตุดอกบัวตูม เป็นกายมาตรฐานที่สง่างามมาก ถือว่าเป็นกายต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นศูนย์รวมที่สุดของทุกส่ง ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน และวิชชาธรรมกาย สามารถกล่าวได้ว่า ความดีเลิศประเสริฐทั้งหลาย จะมารวมกันอยู่ในกายมหาบุรุษนี้ทั้งหมด
 

พระของขวัญพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว 22 เมษายน ๒๕๕๒


              แล้วกายนี้ยังสามารถตรัสรู้ได้เองโดยชอบ ถ้าใครได้กายนี้จะมีคติเป็นสอง คือ ถ้าอยู่ในทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าอยู่ ในทางธรรมก็จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เพราะฉะนั้นกายนี้จึงเป็นกายของท่านผู้รู้ที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นกายเดียวเท่านั้น ที่จะเชื่อมความรู้กับท่านผู้รู้ ผู้บริสุทธิ์ภายในได้ ซึ่งท่านมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทธ ทั้งหลายกล่าวได้ว่า รูปกายนี้เป็นสัพพัญญู ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย และเป็นกายที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษา ค้นคว้าเรื่องความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสัตว์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย ตลอดจนสามารถแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพื่อไปให้ถึง ที่สุดแห่งธรรมได้รูปกายที่มีลักษณะมหาบุรุษนี้ เป็นกายที่พญามารกลัวมากที่สุด เพราะสามารถจะปราบมาร ประหารกิเลส ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษได้กระทั่งไปขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะ และต้นตอของพญามารได้ เพราะว่าเมื่อเอากายนี้ไปซ้อนกับท่าน ผู้รู้ภายใน จะสวมกันได้สนิท จึงสมารถรองรับความรู้อันไม่มีประมาณจากท่านผู้รู้ที่ละเอียดๆต่อๆกันไปได้


        ดังนั้นรูปกายมหาบุรุษ จึงเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพวิชา เป็นคลังแห่งความรู้ ในการที่จะรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าเมื่อไรกายภายนอกเหมือนกับพระธรรมกายภายในและสวมซ้อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สนิทก็จะมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ มาก จะสามารถดำเนินเข้าสู่หนทางสายกลายภายในเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้อย่างเร็วแรง และมีพลังซึ่งการจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้น ต้องอาศัยกายที่ทรงพลังอย่างนี้แล้วกายอย่างนี้ใครๆ ก็ตั้งความปรารถนาได้แต่ว่าจะต้องสั่งสมบุญบารมี ให้ได้ตามหลักวิชชา คือ ต้องบำเพ็ญบุญบารมีทั้ง ๓๐ ทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ซึ่งจะต้องเพียรสั่งสมบุญกุศลอย่างสุดกำลัง และต้อง ทำให้ได้ตลอดทุกภพทุกชาติ ที่เกิดมาสร้างบารมี อีกทั้งจะต้องเป็นผู้นำบุญที่ยึดมั่นในกุศลธรรมประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เป็นผู้หวังความเจริญต่อสรรพสัตว์ ต้องตั้งใจบำเพ็ญ ทาน รักษาศีล อุโบสถศีล และเจริญสมาธิภาวนา และสมณพราหมณ์ และต้องเป็นผู้ที่เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูล และมีความเคารพยิ่งในธรรม ซึ่งจะต้องทำอย่างนี้จนเป็นปกติ เป็นจริตอัธยาศัย เมื่อบารมีกลั่นกล้าก็จะได้สมปรารถนาได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต


         ดังนั้น ลักษณะมหาบุรุษนี้ จึงไม่ผูกขาดกับใครถ้าใครประกอบเหตุให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ดังกล่าว ก็มีสิทธิ์ที่จะได้สมปรารถนา ซึ่งการหล่อพุทธปฏิมากรเป็นการประกอบเหตุอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะมหาบุรุษ และยังเป็นทางมาแห่งบุญ ใหญ่ของเราด้วย เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอานุภาพไม่มีประมาณ ทรงเป็นอจินไตยเมื่อเราได้สร้างบุญใหญ่และได้เป็น เจ้าของบุญแล้ว ผลบุญที่เกิดขึ้นกับเราก็มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ เป็นอจินไตยด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งเรามีกุศลศรัทธาตั้งใจสร้าง พระที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ ตัวเราเองก็จะมีส่วนในการได้ลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ด้วย เราเป็นผู้สถาปนาต้นแบบ ของลักษณะมหาบุรุษที่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ชาวโลกได้รับรู้รับทราบ เมื่อผู้มีบุญเหล่านั้นได้มาพบเห็นเข้า เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างบารมี ตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็จะหันมาศึกษา ฝึกฝนธรรมปฏิบัติของพระพุทธองค์ เมื่อเขาได้ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชชาแล้ว ในที่สุดเขาจะได้บรรลุธรรม และได้เข้าถึงความเหมือนกันภายใน คือ พระธรรมกาย ถึงตอนนั้นก็จะเกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์ สามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจธรรมทั้งปวงได้ กระทั่งมีมโนปณิธานที่จะให้ได้กายมหาบุรุษอันอุดม แล้วเป้าหมายชีวิตที่จะมุ่งตรงไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะบังเกิดขึ้น ในฐานะที่เราเป็นต้นบุญจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้หนทางอันประเสริฐแก่ชาวโลก และเป็นแสงสว่างภายในของสรรพสัตว์ทั้งหลาย


       ในวันนี้ เราจะหล่อพระธรรมกายประจำตัว ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะทำให้เราได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะมาบังเกิดในภพชาติใด เราจะได้รับความเคารพ ยกย่อง สรรเสริญ จากมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และจะเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ เราจะมีรูปกายเนื้อที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ จะได้ที่สุดแห่งโลกียทรัพย์และ อริยทรัพย์ ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ และด้วยบุญที่เรามีจิตเลื่อมใส ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาสร้างพระสืบอายุพระศาสนา บุญนี้ก็จะสามารถต่ออายุขัยและปิดอบาย ไปสวรรค์ได้ ดังนั้น การมาหล่อพระธรรมกายประจำตัวในวันนี้ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความหายอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรา ซึ่งนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในการสร้างบารมีของเราแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มลักษณะมหาบุรุษให้เกิดขึ้นกับเรา อีกด้วย    

           
        ในโอกาสนี้ ได้จัดทำชุดพระของขวัญ เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ในปี ๒๕๕๒   

 

พระของขวัญพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว 22 เมษายน ๒๕๕๒

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.036315218607585 Mins