พิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด ปี ๒๕๕๐

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

พระของขวัญ_ของที่ระลึก_พระหยกขาว_วัดพระธรรมกาย_ถวายสังฆทาน 2 หมื่นวัด 2550

ทบทวนบุญ ถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด ปี ๒๕๕๐


         ๒๒ เมษายน วันธรรมะคุ้มครองโลก บุญลาภอันประเสริฐของชาวพุทธจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่ใครสักคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ถวายมหาสังฆทานและไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศกว่า๕๐,๐๐๐ รูป จาก ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศภายในวันเดียว รวมทั้งได้รวมหล่อ พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ โอกาสทั้งหลายเหล่านี้นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ และเกิดขึ้นแล้วแก่ผู้มีบุญ ในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมานี้ ซึ่งตรงกับวันที่ชาวโลกทั้งหลายต่างรู้จักกัน คือ Earth Day วันคุ้มครอง โลก แม้ใครจะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเท่าใด ก็คงจะไม่เท่ากับอายุขัยของโลกใบนี้ และถ้าใครผ่านร้อน ผ่านหนาว ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยิ่งนานแค่ไหน ก็จะทราบว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งร้าย และดีอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่กำหนดภาวะ ความเป็นไปของโลก คือ ใจของมนุษย์นั่นเอง วันคุ้มครองโลก(Earth Day) เริ่มต้นขึ้นเป็น ครั้งแรกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๓ โดยองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มีมติให้วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปีเป็น วันธรรมะคุ้มครองโลก ภายใต้คำขวัญ Clean the World, Clean the Mind เพราะตระหนักว่า ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือใจของมนุษย์ ซึ่งควรจะได้รับการคุ้มครองรักษา ให้เป็นใจที่สะอาด ปราศจากการคิด พูด และการกระทำที่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนอย่างไม่รู้จบสิ้น
 


 

      วันคุ้มครองโลกที่วัดพระธรรมกายในปีนี้นับเป็นวันอันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่แสนปีติ และเป็นทัสสนานุตตริยะแก่ผู้พบเห็นด้วย ภาพการประชุมรวมกันของพระราชาคณะ พระสังฆาธิการจากทุกภาคของประเทศ และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยานจากหลายประเทศทั่วโลก กว่า ๕๐,๐๐๐ รูป พุทธบุตรทั้งหลายแม้ต้องเดินทางไกลด้วยความยากลำบาก แต่ด้วยจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ของท่าน ที่ มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม เราทั้งหลายจึงมีบุญตาที่ได้เห็นและ ได้ทำบุญกับพระมากมายขนาดนี้

       เช่นเดียวกับสาธุชนทั้งหลาย ผู้มีใจอันตระหนักและเห็นคุณค่าของบุญว่า มีเพียงบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด บุญนั่นเองเป็นเบื้องหลัง เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต แม้แต่โลกใบนี้จะสงบร่มเย็นและมีสันติสุขได้หาก ปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา จึงตั้งใจเดินทางมาร่วมบุญ ด้วยความวิริยอุตสาหะ อากาศจะร้อนเพียงใดหนทางยาวไกลแค่ไหน ก็ไม่อาจจะขวางกั้นจิตอันฝักใฝ่ ในบุญครั้งนี้ได้เลย

        เมื่อเดินทางมาถึงแล้ว ในภาคสาย เราต่างก็ได้นั่งสมาธิเจริญภาวนา เพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาด เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อใจใสสะอาดดีแล้ว เราก็จะได้ถวายปัจจัยแด่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)เพื่อร่วมบุญถวายไทยธรรมพระภิกษุสงฆ์ ทั่วประเทศที่เดินทาง มาในวันนี้

        ช่วงบ่าย เจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนทั้งหลาย ไปพร้อมกันในบริเวณพื้นที่โดยรอบมหารัตนวิหารคดคณะสงฆ์แปรแถว เข้าประจำแท่นอาสน์สงฆ์ เราได้เห็นภาพพระภิกษุสงฆ์นั่งอยู่บนอาสนะที่จัดเตรียมไว้ เป็นแถวยาวสุดตา สมดังคำที่ว่า พุทธบริษัท ๔ เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว และใจดวงเดียวกันนั้น พร้อมใจกันกลั่นโลกให้เป็นโลกแก้ว เป็นโลกที่ได้รับการ คุ้มครองด้วยใจอันเต็ม เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญ ที่ถึงพร้อมทั้ง ทาน ศีล และภาวนา โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

        จากนั้นเราได้ฟังเสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์และบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร อันไพเราะและเต็มเปี่ยมด้วยพลังความศักดิ์สิทธิ์ จากพระภิกษุทั่วประเทศ โดยพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๘ เมตตามาเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ ในครั้งนี้

        เมื่อสิ้นสุดเสียงเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับใจอันชุ่มชื่นเบิกบานจากธัมมจักกัปปวัตนสูตร ผู้แทนสาธุชนได้กล่าวอัญเชิญเทวดา และนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พุทธบุตร ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด และพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดน ภาคใต้

        ก่อนจะรับพรจากคณะสงฆ์พวกเราได้ฟังสัมโมทนียกถาอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นหลักธรรมเครื่องคุ้มครองโลก คือ หิริ โอตตัปปะ ความเกรงกลัว และละอายต่อบาป จากสมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมื่อคณะสงฆ์สวดมนต์ให้พร เสร็จพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้กล่าว สาราณียธรรม เพื่อกราบขอบพระคุณ สมเด็จพระมหา รัชมังคลาจารย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พระพรหมเวที พุทธบุตร ๒๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ที่รักษาพระพุทธศาสนาอยู่ในพื้นที่ ๔จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้ เมตตามาร่วมงาน จากนั้นตัวแทนสาธุชนกราบอาราธนา คณะสงฆ์จาก ๓ หมื่นวัดกว่าทั่วประเทศ ให้มาเป็นเนื้อนาบุญในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑เพื่อเป็นเสบียงบุญติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ ตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน
         
        ในโอกาสครั้งนั้น ได้จัดทำชุดพระของขวัญเป็นของที่ระลึก เพื่อให้ผู้มีบุญได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญในพิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ในปี ๒๕๕๐

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0049830357233683 Mins