อบาย ตามรูปคำแปลว่า จากไป ไปเป็นอย่างอื่น
...อ่านต่อ
อาทิกัมมิกะ แปลว่า ผู้ทำคนแรก ผู้ประกอบกรรมครั้งแรก
...อ่านต่อ
อภิวาท หมายถึง การกราบ ถ้าเป็นการกราบพระมีชื่อเรียกเป็นพิเศษว่า เบญจางคประดิษฐ์
...อ่านต่อ
อภิลักขิต แปลว่า หมายไว้แล้ว กำหนดไว้แล้ว ใช้หมายถึงเริ่มต้น ฤกษ์งามยามดี
...อ่านต่อ
อนุศาสนาจารย์ ได้แก่อาจารย์ผู้ทำหน้าที่อนุศาสน์
...อ่านต่อ
อนุวัต แปลว่า เป็นไปตาม ประพฤติตาม ปฏิบัติตาม
...อ่านต่อ
อนุโลม ตามรูปคำแปลว่า ตามเส้นขน ตามลายไม้ ทั่วไปแปลว่า
...อ่านต่อ
ศีลาจารวัตร มาจากคำว่า ศีล อาจาระ และ วัตร รวมกัน
...อ่านต่อ
วิญญูชน แปลว่า ผู้รู้แจ้ง ผู้รู้โดยแจ่มแจ้ง ชัดเจน
...อ่านต่อ
วันเพ็ญ คือวันเต็ม ( เพ็ญ แปลว่า เต็ม) หมายถึงวันที่พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง
...อ่านต่อ
วิชชาจรณสัมปันโน แปลว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
...อ่านต่อ
โอฆสงสาร แปลว่า การวนเวียนอยู่ในภพด้วยอำนาจโอฆกิเลส
...อ่านต่อ
อาหุไนยบุคคล แปลว่า บุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาคำนับคือนำมาบูชา
...อ่านต่อ
อุปสมบท ( อ่านว่า อุปะ- หรือ อุบปะ-) แปลว่า การเข้าถึง คือการบวช
...อ่านต่อ
อุโบสถ มีหลายความหมาย คือ
...อ่านต่อ
อรหัง แปลโดยทั่วไปว่า พระอรหันต์
...อ่านต่อ
http://www.kalyanamitra.org/th/images/dailydhamma/2557/article_a03/570428_35201s.jpg
...อ่านต่อ
อรหัง แปลโดยทั่วไปว่า พระอรหันต์
...อ่านต่อ
บุพเพสันนิวาส คือ การเคยอยู่ร่วมกันมาในกาลก่อน
...อ่านต่อ
บำเพ็ญ แปลว่า การทำให้เต็ม
...อ่านต่อ
โกศ แปลว่า กล่อง คลัง ฉาง ผอบ ฝัง โพรง หีบ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร