วัน คืน เดือน ปี ล่วงไปๆ

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

วาทะธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ วาทะที่ ๕๘ :

วัน คืน เดือน ปี ล่วงไปๆ  10ต.ค.58  โดย สิงหล

 

    วัน คืน เดือน ปี ล่วงไปๆ มิได้ล่วงไปแต่วันคืนเดือนปีเปล่า 
    ชีวิตของเราล่วงตามวันคืนเดือนปีนั้นไปด้วย
    ชีวิตที่เป็นอยู่ร้อยปี พอหมดไปเสียวันหนึ่งก็ขาดร้อยปีไปวันหนึ่งแล้ว ลดคืนหนึ่งผ่านร้อยปีไปคืนหนึ่งแล้ว หมดเสียวันกับคืนหนึ่ง ขาดร้อยปีไปวันกับคืนหนึ่งแล้ว อย่างนี้เรื่อยไป
    เมื่อวันคืนเดือนปีล่วงไปเท่าไร ชีวิตก็หมดไปเท่านั้น ฯ

 

(กัณฑ์ที่ ๒๒ : ปัพพโตปมาคาถา  ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๗

จากหนังสือมรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)