ข้อปฏิบัติเบื้องต้นของพระภิกษุ

วันที่ 11 พย. พ.ศ.2558

ข้อปฏิบัติเบื้องต้นของพระภิกษุ


           เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงแรงจูงใจ และเป้าหมายของการบวชจบลงแล้ว ได้ตรัสต่อไปอีกว่า


"เมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมรรยาทและโคจรมีปรกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย มาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรม วจีกรรมที่เป็นกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพร้อมด้วยศีล
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เป็นผู้สันโดษ"


           จากพระธรรมเทศนาดังกล่าวแล้วนี้ ย่อมแสดงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์จะให้พระเจ้าอชาตศัตรูทรงทราบว่า ผู้ที่บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว จะต้องปฏิบัติตนอย่างใดบ้าง และจะต้องละเว้นการปฏิบัติอย่างใดบ้าง ซึ่งอาจแยกออกให้เห็นได้ง่าย ดังนี้


1.สำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์
2. มีอาชีพบริสุทธิ์
3. ถึงพร้อมด้วยศีล
4. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย
5. ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ
6. เป็นผู้สันโดษ

-----------------------------------------------

SB 304 ชีวิตสมณะ

กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010867317517598 Mins