ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2559

 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก

 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก

 

.....ข่าวศาสนาพุทธได้รับการคัดเลือกให้เป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกมาจากเว็บไซด์ต่างประเทศ สามารถค้นคว้าได้จาก google ดูที่ INTERNATIONAL COALITION FOR ADVANCEMENT OF RELIGIOUS AND SPIRITUALITY หรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

 

.....ข่าวนี้ สร้างความอือฮาสนใจแก่ชาวพุทธและคนทั่วไปอย่างมากผู้ติดตามและผู้แปล (สมบัติ ศีลสาร) ได้ปลีกเวลาติดตามตามเว็บไซด์ต่างๆ มีมากกว่า 10 เว็ป ลงแต่เรื่องนี้ทั้งในและต่างประเทศ จึงเปิดดูเพื่อหาความจริงหรือแสวงหาความรู้ และความเข้าใจของข่าวที่ปรากฏเพิ่มเติมต่อไป

 

.....คุณ LINDA MOULIN (เป็นสตรีชาวแคนาคดา) เป็นผู้รายงานข่าว ศาสนาพุทธได้รับการคัดเลือกเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก ในหนังสือรายวันชื่อ TRIBUNE DE GENEVE เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.55 น. คุณ LINDA ปัจจุบันนี้ทำงานอยู่กับบริษัทการเงินและหลักทรัพย์ ชื่อ AFFINITY CREDIY UNION ประเทศแคนนาดาเธอดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการอาวุโสด้านการพัฒนาองค์กร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย SASKATCHEWAN ประเทศแคนนาดา มีประสบการณ์ด้านการเงิน การตลาด การประกันภัย และการสังคมสงเคราะห์ นอกจานี้เธอยังเป็นที่ปรึกษาและโค้ชการอนุเคราะห์เด็กเป็นบุตรบุญธรรม มาเป็นเวลานานกว่า 22 ปี

 

.....หนังสือพิมพ์รายวันชื่อ TRIBUNE DE GENEVE เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน สำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1879 ประมาณ 130 ปี จำนวนตีพิมพ์วันละ 67,151 ฉบับ มีคนอ่านประมาณ 175,000 คน และสามารถอ่านได้จากเว็ปไซด์ตลอด 24 ชั่วโมง ลงข่าวศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552

 

.....คุณ HANS GROEHLICHEN ผู้อำนวยการองค์กรชื่อสมาพันธ์นานาชาติเพื่อความก้าวหน้าทางศาสนาและจิตวิญญาณ THE GENEVA – BASED INTERNATIONAL COALITION FOR ADVANCEMENT OF RELIGIOUS AND SPIRITUALITY ( ICARUS ) โดยมีคุณ JONNA HOLT เป็นผู้อำนวยการการวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับงานของโครงการนี้ FREEDOM FROM RELIGION ซึ่งเป็นที่มาของศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก คุณ HANS และคุณ JONNA ทำงานให้กับองค์กรนี้ อยู่ที่เมือง ALAMEDA รัฐ CALIFORNIAประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กร ICARUS นี้ (คุณสมบัติศีลสาร ได้ตรวจสอบติดตามจากเว็บไซด์)เป็นสถานบันที่ทำงานด้วยกันกับอีกองค์กรหนึ่งว่า INTERGRATIVE YOUTH DEVELOPMENT ( IYD ) เป็นสถาบันหรือองค์กรทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและเยาวชน ก่อตั้งเมื่อ 1993 มีความชำนาญ 3 ส่วนหลักดังนี้


•  สร้างส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนในแต่ละคนอย่างเป็นรูปธรรม และ ประเมินผลได้

•  ให้การดูแลและประสานความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

•  ให้การช่วยเหลือดูแลและประสานงานระหว่างโรงเรียนและชุมชน

 

โดย นายสมบัติ ศีลสาร

23 ตุลาคม 2552

 

เลือกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก

 

.....จากการรวบรวมสถิติต่างๆประจำปีต่อเรื่องเกี่ยวกับศาสนาที่ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมากในการก่อให้เกิดความมีมนุษย์สัมพันธ์และสันติภาพ ของสมาพันธ์นานาชาติ เพื่อความก้าวหน้าของศาสนาและจิตวิญญาณที่นครเจนีวา The Geneva- based International – Coalition for the advancement of Religious and Spirituality ( ICARUS ) ได้เลือกที่จะมอบรางวัลพิเศษประจำปีนี้ให้แก่ชุนมชนพุทธศาสนา

 

.....คุณ Hans Grochlichen ผู้อำนวยการองค์กร ICARUS กล่าวไว้ในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์ว่า พวกเรามักนิยมชมชอบศาสนาที่ขับเคลื่อนดำเนินการที่สามารถควบคุมได้ ( an under-the redar approach ) เนื่องจากเราพยายามที่จะยกย่องความพอดีเหมาะสมของเรื่องจิตวิญญาณให้ปรากฏแพร่หลาย แล้วก็ได้พบแล้วในครั้งสำคัญนี้ ด้วยเหตุที่ว่าศาสนาสำคัญๆได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดความแตกแยกและปลุกเร้าให้เกิดความชิงชังมากกว่าที่จะทำให้เกิดความร่วมมือ สามัคคีสมัครสมานกัน พวกเราจึงมีความรู้สึกว่า จำเป็นต้องสร้างสิ่งพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือ รางวัล “ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก” ทำให้เกิดปรากฏการณ์ขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำศาสนาอื่นๆได้เห็นถึงความเป็นไปได้ ที่จะทำให้คนเรามีความเมตตาเห็นอกเห็นใจกัน

 

.....คุณ Hans Grochlichen ยังกล่าวว่า รางวัลนี้มีผู้ออกเสียงจากผู้นำศาสนาและจากทุกส่วนต่างๆของผู้มีความเชื่อถือทางจิตวิญญาณมากกว่า 200 ท่านทั่วโลก น่าสนใจอย่างมากที่ไม่ปรากฏมาก่อนเมื่อเราแจ้งเกณฑ์ในการออกเสียง (ให้คะแนน) ผู้นำศาสนาต่างๆ จำนวนมากออกเสียงให้พุทธศาสนามากกว่าศาสนาของตนเอง จริงๆ แล้วเมื่อรวมเทียบกับสมาชิกของเราทั้งหมด พุทธศาสนิกชน เป็นคนกลุ่มน้อย จึงเป็นเรื่องที่ประหลาดและตื่นเต้นอย่างยิ่งที่พุทธศาสนาได้รับการคัดเลือกชนะศาสนาอื่นๆ

 

เรื่องที่สอบถามในการลงคะแนนคัดเลือกออกเสียง เช่น เรื่อง

1. การส่งเสริมสนับสนุนส่วนบุคคล

2. การส่งเสริมความสงบสุขในชุมชน

3. การเพิ่มพูนความเอื้ออาทรต่อกัน

4. ความรู้สึกที่เป็นมิตรกัน

5. และการกระตุ้นส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

 

.....คุณ Hans Grochlichen กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเราก็คือ องค์กร ICARUS ได้ก่อตั้งขึ้นโดยประชาชนผู้มีความเชื่อทางจิตวิญญาณและศาสนาที่ต้องการจะนำแนวคิดการไม่ทารุณโหดร้ายเบียดเบียนทำลายกัน ให้เป็นเรื่องหรือสิ่งสำคัญของสังคมชุมชน หนึ่งในคำถามที่สำคัญในขบวนการออกเสียงลงคะแนน ก็คือศาสนาอะไรไม่ใช่ความเบียดเบียนโหดร้ายทารุณรุนแรงอย่างแท้จริง

 

.....เมื่อมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้แก่สมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนนได้ของสมาพันธ์ ICARUS ก็พบว่าแต่ละศาสนาที่ลงคะแนนเสียงนั้นรวมแล้ว 38 ศาสนา มีการลงคะแนนเสียงอย่างกว้างขวางนำเสนอพื้นเพของตน ปรัชญา และบทบาทของศาสนานั้น ในด้านการปกครองและการสงคราม


.....JONNA HULT ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ Research ของ ICARUS กล่าวว่าไม่เป็นเรื่องน่าประหลาดอะไรเลยสำหรับข้าพเจ้าที่ว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก เพราะเราพบว่าไม่มีหลักฐานใดๆ สักนิดเดียว กล่าวถึงสงครามการต่อสู้ที่มาจากพุทธศาสนาในทางกลับกัน ศาสนาอื่นๆ แทบทุกศาสนาดูเหมือนว่าจะเก็บปืนไว้ข้างกาย แม้พระเจ้าก็ยังผิดพลาดได้ เราแทบจะไม่ค่อยเจอข่าวว่า มีพระภิกษุสักหนึ่งรูป เคยอยู่ในสงคราม ( a Buddhist that had ever been in an army ) พุทธศาสนิกเหล่านั้นยังปฏิบัติตามสิ่งที่พระสอนตามหลักธรรม ในขอบเขต พวกเราแทบจะไม่ได้พบเห็นเรื่องอย่างนี้กับประเพณีทางจิตวิญญาณอื่นๆ

 

.....อย่างน้อยก็มีพระคาทอลิกรูปหนึ่งได้กล่าวถึงศาสนาพุทธ ชื่อบาทหลวง TED O' Shaughnessy จากเมือง Belfast โปรตุเกส ว่ายิ่งข้าพเจ้ารักโบสถ์คาทอลิกมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้ข้าพเจ้าลำบากใจมากเท่านั้นจนไม่มีทางออก เมื่อข้าพเจ้าเทศน์เรื่อง ความรักตามพระคัมภีร์ แล้วก็อ้างถึงความประสงค์ของพระเจ้าเมื่อมีการฆ่ามนุษย์อื่นๆ กัน ด้วยเหตุผลนี้แหละทำให้ข้าพเจ้าเลือกที่จะลงคะแนนให้กับศาสนาพุทธและของศาสนาอิสลาม มีผู้สอนศาสนาชื่อ Tal Bin Wassad จากประเทศปากีสถานแสดงความเห็นเดียวกันผ่านล่ามว่า ขณะที่ข้าพเจ้าก็เป็นคนมุสลิมที่เคร่งครัดคนหนึ่ง ก็ได้เห็นมากมายถึงความโหดร้ายทารุณและการนองเลือดที่แสดงออกทางศาสนามากกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของตนเอง ชาวพุทธทั้งหลายมีวิธีแก้ปัญหา (ไม่มีการปรากฏเช่นนั้น) ( The Badolhists have that figured out ) ท่าน Bin ซึ่งเป็นสมาชิกที่ออกเสียงลงคะแนนของสมาพันธ์ ICARUS เพื่อชุมนุมมุสลิม ในปากิสถานยังกล่าวต่ออีกว่า “ความจริง ข้าพเจ้ามีเพื่อนมากมาย เพื่อนที่ดีที่สุดของข้าพเจ้าบางคนเป็นชาวพุทธ”

 

.....คุณ RABBL SHMUEL WASSERSTIEN จาก เยรูซาเลม อิสราเอล กล่าวว่า แน่นอน ข้าพเจ้ารักในศาสนายิวและคิดว่าเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลก แต่ด้วยความสัจจ์จริงแล้ว ข้าพเจ้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทุกวัน ก่อนทำการสอนมนต์ตามประเพณียิวตั้งแต่ปี 1993 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเข้าใจศาสนาพุทธดี

 

.....Grochlichen ผู้อำนวยการ ICARUS กล่าวว่าโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อ เป็นรางวัลแก่ศาสนาพุทธ อย่างไรก็ตามยังมีอุปสรรคอยู่นั้นเอง เมื่อวันอังคาร Grochlichen ได้กล่าวในการติดตามทางโทรศัพท์ “เราไม่สามารถหาผู้ใดที่จะ มอบรางวัลนี้ได้เลย พุทธศาสนิกชนที่เราติดต่อไป ต่างพูดอย่างเดียวกันว่า เขาเหล่านั้นไม่ต้องการรางวัลอะไร ผู้อำนวยการ Grochlichen ยังอธิบายถึงพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปว่า โดยทั่วไปแล้วเขาเหล่านั้นทุกคนต่างพูดว่าศาสนา เป็นประเพณีทางปรัชญาอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ศาสนา แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ทำให้เปลี่ยนแปลงไปจากความจริงที่ว่า พวกเราได้เรียนรู้ถึงปรัชญาในความรับผิดชอบส่วนบุคคล การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของพวกเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก และมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับทุกคนที่จะต้องเผชิญความท้าทายต่างๆ ในศตวรรษหน้านี้”

 

.....เมื่อถามว่าทำไมกลุ่มชาวพุทธในพม่าจึงปฏิเสธที่จะรับรางวัลนี้ พระสงฆ์พุทธชาวพม่า ชื่อ BHANTE GHURATA HANTA กล่าวว่า พวกเรามีความยินดีที่ได้รับทราบถึงรางวัลในครั้งนี้ แต่เราขอมอบรางวัลนี้ให้แก่มนุษยชนทุกคน เพราะว่าธรรมชาติของความเป็นชาวพุทธมีอยู่กับพวกเราทุกคนอยู่แล้ว คุณ Grochlichen ผู้อำนวยการ ICARUS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เราจะพยายามตามหาต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบชาวพุทธสักคนที่พร้อมจะรับรางวัลนี้ เราก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบและดำเนินการต่อไป