การทำสมาธิช่วยลดอาการเจ็บปวดเรื้อรัง

วันที่ 13 กพ. พ.ศ.2559

 

การทำสมาธิช่วยลดอาการเจ็บปวดเรื้อรัง

 

ผลวิจัยพบ..การทำสมาธิช่วยลดอาการเจ็บปวดเรื้อรังในกลุ่มทหารผ่านศึก

               การศึกษาล่าสุดซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Military Behavioral Health (สุขภาพเชิงพฤติกรรมของทหาร) เผยว่า การฝึกสมาธิช่วยให้ทหารผ่านศึกชาวอเมริกัน สามารถรับมือกับปัญหาความเจ็บปวดเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทดลองดังกล่าวเป็นการวิจัยนำร่อง โดยแบ่งกลุ่มทหารผ่านศึกออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เข้าร่วมการฝึกสมาธิสองครั้งต่อสัปดาห์ ช่วงละ 75 นาที และกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม ใช้เวลาทดลอง 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มที่ผ่านการฝึกสมาธิ สามารถใช้สมาธิเป็นทักษะในการจัดการระงับความเจ็บปวด โดยลดความรุนแรงของอาการปวดได้ถึง 20 % และยังสามารถลดความทุกข์ทรมานที่มีผลรบกวนความปกติสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การนอนหลับ อารมณ์ และระดับกิจกรรมต่าง ๆ

             นักวิจัยกล่าวว่า “การทำสมาธิจะช่วยให้ทหารผ่านศึกเหล่านั้นยอมรับภาวะความเจ็บปวด และตอบสนองต่อมันด้วยความเครียดและการกระตุ้นทางอารมณ์ในระดับที่น้อยมาก สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มทักษะให้เขาเหล่านั้นสามารถจัดการกับอาการปวดเรื้อรังได้อย่างดี ซึ่งปกติแล้ว ในหลายๆ เคส จำเป็นต้องอาศัยนักกายภาพศาสตร์ช่วย และโดยมากต้องพึ่งพาสารโอปีออย์ (opioid) ที่ออกฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีนเพื่อระงับความเจ็บปวดนั้น แต่การศึกษาครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การบรรเทาปวดด้วยการใช้สารดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น แต่การทำสมาธินั้นคือเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการรับมือกับความเจ็บปวดนั้นได้ในระยะยาว
           อาการปวดเรื้อรังนั้นเป็นปัญหาหลักของชาวอเมริกันกว่า 2.6 ล้านคนที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติ ตั้งแต๋ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้นมา และการรักษาโดยวิธีการฝึกสมาธินั้นก็ได้ถูกใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2006 ในหลายๆรัฐ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ยืนยันประสิทธิภาพของสมาธิต่อการรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

 

 

แหล่งข่าว: http://www.healio.com/…/pilot-study-shows-meditation-may-he…
 ทิพย์ปัญญา 释聖達 @Wat_Benelux