แม้การศึกษาจะมีรากที่ขม

วันที่ 23 กพ. พ.ศ.2559

 

แม้การศึกษาจะมีรากที่ขม

 

The roots of education are bitter but the fruit is sweet.

 

 Aristotle

Greek philosopher and polymath
(384 BC - 322 BC)

 

แม้การศึกษาจะมีรากที่ขม (ยากลำบาก ไม่อยากกลืนกิน) แต่ผลที่ได้รับนั้นช่างหวานชื่น

 

        อมตวาทะของ Aristotle นักปรัชญา และพหูสูต

(ผู้ใฝ่ในการศึกษาหาความรู้) ชาวกรีก
(มีชีวิตในช่วง 384 - 323 ปีก่อนคริสตกาล หรือก่อนคริสตศักราช)

 

 

 Total Execution Time: 0.0058042009671529 Mins