ภิกษุทั้งหลาย มี 3 สมัย

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

 

ภิกษุทั้งหลาย มี 3 สมัย ที่เสียง (แห่งความปีติยินดี) ของเหล่าเทวดาจะดังกึกก้องไปในหมู่ทวยเทพ 3 สมัยนั้นมีอะไรบ้าง?

 

1. ในสมัยใดที่อริยสาวกคิดจะปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในสมัยนั้น เสียงของเหล่าเทวดาย่อมดังกระหึ่มไปในหมู่ทวยเทพว่า “อริยสาวกท่านนี้คิดจะทำสงครามกับมาร” 

 

2. ในสมัยใดที่พระอริยสาวกบำเพ็ญเพียร เจริญธรรม 7 ประการอันเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้ ในสมัยนั้น เสียงของเหล่าเทวดาย่อมดังกระหึ่มไปในหมู่ทวยเทพว่า “พระอริยสาวกท่านนี้กำลังทำสงครามกับมาร” 

 

3. ในสมัยใดที่พระอริยสาวกสิ้นกิเลสอาสวะ กระทำให้แจ้งและเข้าถึงเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน ในสมัยนั้น เสียงของเหล่าเทวดาย่อมดังกระหึ่มไปในหมู่ทวยเทพว่า “พระอริยสาวกท่านนี้ชนะสงครามแล้ว ชนะได้เด็ดขาด และยึดครองตำแหน่งสูงสุดของสงครามนั้นได้แล้ว”

 

ภิกษุทั้งหลาย เสียงของเหล่าเทวดาย่อมดังกระหึ่มไปในหมู่ทวยเทพใน ๓ สมัย ดังนี้แล 
แม้เหล่าเทวดา เมื่อได้เห็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธะ ผู้ชนะสงครามแล้ว  ผู้มีคุณธรรมสูง ปราศจากความครั่นคร้าม ย่อมนอบน้อมนมัสการท่านผู้เป็นบุรุษอาชาไนย ผู้เอาชนะกิเลสที่เอาชนะได้ยาก...  (ขุ.อิติ. 25/260/288-9)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079803466796875 Mins