ผู้สะอาด

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

“บัณฑิตกล่าวถึงผู้มีกายสะอาด

มีวาจาสะอาด มีใจสะอาดไม่มีอาสวะ

ถึงพร้อมด้วยความสะอาด ล้างบาปแล้ว ว่าเป็นผู้สะอาด” 

 

อง ติก. ๒๐/๓๕๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร