สิทธิเท่าเทียมกัน

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2547

 

 

“ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร จัณฑาล
และคนงานชั้นต่ำทั้งปวง สงบเสงี่ยมแล้ว
ฝึกตนแล้ว ก็ปรินิพพานเหมือนกันหมด ”

 

ขุ . ชา . ปกิณฺณก . ๒๗ / ๓๗๖