รู้โทษ

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2547

 

 

ภิกษุรู้โทษอย่างนี้ว่า
ตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้ว
พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหา
ไม่ถือมั่น มีสติอยู่ทุกอิริยาบถเถิด

 

ขุ . จู . ๓๐ / ๓๒๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร