ละจากอกุศล

วันที่ 24 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

“บุคคลไม่ควรทำบาป

ซึ่งเป็นเครื่องกังวลในโลกทั้งปวง

ด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจ

มีสติสัมปชัญญะ ละกามทั้งหลายได้แล้ว

ไม่ควรเสพทุกข์อันประกอบด้วยสิ่งที่ไร้ประโยชน์”

 

 

สํ. ส. ๑๕/๔๒สํ. ส. ๑๕/๔๒