แม่และพ่อเปรียบได้ดัง “พรหม”

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2558

 

แม่และพ่อเปรียบได้ดัง “พรหม”

 

 พุทธภาษิตสอนใจ

     แม่และพ่อเปรียบได้ดัง “พรหม”

           แม่และพ่อ ได้ปฏิบัติต่อลูกอย่างยิ่งใหญ่ ไม่มีใครจะเทียบได้

          พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นมนุษย์ที่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวง ดังพุทธภาษิตที่ว่า “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา แปลว่า มารดาบิดา ผู้อนุเคราะห์บุตร ท่านเรียกว่า พรหม บุรพาจารย์ (ครูคนแรก) และอาหุไนยบุคคล (บุคคลที่ควรบูชา) ของบุตรทั้งหลาย”

          แม่และพ่อเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ ทรงเปรียบได้ดัง “พรหม” ดังคำพระบาลีว่า “พฺรหฺมสทิสวุตฺติตาย เต พฺรหฺมาติ วุจฺจนฺติ แปลว่า แม่และพ่อทั้งหลาย ท่านเรียกว่า พรหม เพราะเป็นผู้มีความประพฤติ ดังพรหม”

          “พรหม หรือท้าวมหาพรหม” คอยมองดูสัตว์โลก เพื่อจะได้ช่วยเหลือให้พ้นภัย ช่วยให้มีความสุข แม่และพ่อก็เป็นเช่นนั้น  คอยดูแลช่วยเหลือลูกๆ ให้พ้นภัย และมีความสุขเหมือนกัน คือ 

    ๑ เมตตา มีความรักและปรารถนาให้ลูกๆ มีความสุขทั้งกายและใจ

   ๒ กรุณา มีความสงสาร ไม่อยากให้ลูกได้รับความทุกข์ ทั้งกายและใจ

   ๓ มุทิตา มีความสุขเมื่อลูกได้ดี ประสบความสำเร็จ แม้ตัวเองจะลำบากก็ตาม

   ๔ อุเบกขา มีความยุติธรรม เที่ยงตรงกับลูกๆ ทุกคน ไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่ง

         พระพุทธเจ้า จึงทรงยกย่องดุจดัง “พรหม” ดังพุทธพจน์ที่ว่า ““พฺรหฺมาติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนเมต อธิวจนํ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย คำว่า พรหมนั่นเป็นชื่อของมารดาบิดา”

   

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร