คนดีย่อมเป็นผู้กตัญญู

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2558

 

คนดีย่อมเป็นผู้กตัญญู

 

กตญฺญุโน หิ สปฺปุริสา กตเวทิโน 
คนดีย่อมเป็นผู้กตัญญูและกตเวที 
(วินัย ๔/๙๒)

 

สปฺปุริสภูมิ ยทิทํ กตญฺตา กตเวทิตา 
การรู้คุณและตอบแทนคุณ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี 
(เอกนิบาต ๒๐/๗๐)

 

โย จ ปุตฺตานมสฺสโว โย จะปุตฺตานะมัดสะโว 
บุตรที่เชื่อฟังบิดามารดา เป็นบุตรที่ประเสริฐ 

 

สุขา มตฺเตยฺยตา โลเก สุขา มัดเตยยะตา โลเก 
ปฏิบัติดีต่อบิดามารดา เป็นความสุขในโลก

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร