วาจาสุภาษิต

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2547

 

 

 

ถ้ามีวาจาประกอบด้วยข้อความ

ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แม้ตั้งพัน

ข้อความที่เป็นประโยชน์ บทเดียว

ที่ฟังแล้วสงบระงับได้ ประเสริฐกว่า

 

ขุ. ธ. ๒๒/๒๘ ขุ. ธ. ๒๒/๒๘ 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร