เหตุทำให้เศร้าโศก

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตร

ผู้มีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโค

เหมือนกันนรชนมีความเศร้าโศกเพราะอุปธิ

ผู้ใด ไม่มีอุปธิ ผู้นั้นไม่ต้องเศร้าโศกเลย

 

สํ. ส. ๑๕/๙สํ. ส. ๑๕/๙