โครงการรักวัด รักศีล ๕ วัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
โครงการ "รักวัด รักศีล ๕" ชาวประชาเป็นสุข
เจริญพระพุทธมนต์ รักษาศีล๕ ปฏิบัติธรรม พัฒนาวัด ร่วมสั่งสมสามัคคีบุญ
ให้มีความสุขเป็นผล ได้กุศลเป็นกำไรชีวิต
วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี