เหตุให้เกิดทุกข์

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2548

 

 

กามทั้งหลายมีความยินดีน้อย มีทุกข์มาก

ทุกข์อันยิ่งกว่ากามไม่มี

ผู้ใดส้องเสพกาม ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรก

 

ขุ. ชา. เอกาทสก. ๒๗/๓๑๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร