ฝึกสมาธิที่ได้ผลรวดเร็ว

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2558

 

 

"พุทธภาษิตสอนใจ"

 

     ฝึกสมาธิที่ได้ผลรวดเร็ว เพราะทำกาย วาจา และใจให้สะอาด หรือรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ส่วนผลของการฝึกสมาธินั้น คือทำให้จิตสงบนิ่ง (จากกิเลส)

 

     เมื่อจิตสงบนิ่ง ทำให้เกิดปัญญาคือ รู้แจ้งความจริง (อริยสัจ) ไม่ฟุ้งซ่าน หรือคิดมาก

 

     จึงกล่าวได้ว่า ปัญญานั้นเกิดขึ้นได้ ด้วยการฝึกสมาธิให้มั่นคง

 

     ดังพุทธภาษิต ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “สมาธิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา แปลว่า แปลว่า ปัญญา มีผลมาก มีอานิสงส์ใหญ่ เพราะเกิดจาก การฝึกอบรมสมาธิ

 

     ดังนั้น เมื่อฝึกสมาธิ ควรฝึกด้วยความตั้งใจ สร้างศรัทธาและวิริยะให้พร้อม กำหนดสติให้มั่น แล้วปัญญา จะเกิดขึ้นตามลำดับนั่นเอง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร