โทมนัสทุกข์ ทุกข์เพราะน้อยใจ

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

โทมนัสทุกข์ ทุกข์เพราะน้อยใจ
 

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , โทมนัสทุกข์ ทุกข์เพราะน้อยใจ , ทุกข์ , โทมนัสทุกข์

     สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระธรรมเทศนาว่า ความทุกข์อันใดที่ทำให้สัตว์รู้สึกเคืองแค้นแน่นอุราปราศจากความสบาย ปราศจากความสุข ให้รู้สึกน้อยอกน้อยใจอยู่ร่ำไปทุกข์อย่างนี้ตถาคตเรียกว่า โทมนัสทุกข์

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.017608467737834 Mins