อนุตฺตรํ อภิ สมฺโพธิ สมฺพุชฺฌิตฺวา ตถาคโต พระตถาคตเจ้า ได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว
...อ่านต่อ
ครั้นเมื่อสมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเจ้าตรัสเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจบลงแล้ว
...อ่านต่อ
พระธรรมจักรนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ คือ ปฏิเวธญาณธรรมจักร และเทศนาญาณธรรมจักร
...อ่านต่อ
สัมมาสมาธินั้นมีลักษณะ 2 ประการ คือ ปาโมกขสัมมาสมาธิ และอวิกเขปนสัมมาสมาธิ
...อ่านต่อ
สัมมาสตินั้น ได้แก่ สติที่ประกอบด้วยอารมณ์ 4 ประการ
...อ่านต่อ
สัมมาวายามะ ได้แก่ ความเพียรกระทำกิจ 4 ประการ
...อ่านต่อ
สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ เว้นจากการค้าขายเลี้ยงชีวิตโดยผิดธรรม
...อ่านต่อ
คือ ความคิดที่จะเว้นจากปาณาติบาต อทินนาทาน และกาเมสุมิจฉาจาร
...อ่านต่อ
สัมมาวาจาอันบังเกิดด้วยกุศลจิตเป็นโลกิยะนั้นมีอยู่
...อ่านต่อ
สัมมาสังกัปปะหรือความดำริชอบนี้ ในสุตตันตะปริยายได้แบ่งออกเป็น 3 ประการ
...อ่านต่อ
บุคคลผู้ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิย่อมพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิ อันได้แก่ปัญญานั้น ตรัสรู้อริยสัจทั้ง 4 ประการ
...อ่านต่อ
ไตรลักษณ์ คือ สภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติ
...อ่านต่อ
การเข้าถึงกายในกายนั้นมีคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อการดำเนินชีวิต
...อ่านต่อ
บุคคลบำเพ็ญทานครั้งใด ครั้งนั้นก็ได้ชื่อว่า ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ 8
...อ่านต่อ
สมาธินั้นคือลักษณะที่จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านกระสับกระส่าย
...อ่านต่อ
มรรคมีองค์ 8 นี้สามารถดับทุกข์ให้สำเร็จซึ่งพระนิพพาน เป็นความจริงแท้แห่งพระอริยเจ้าทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ทุกขนิโรธอริยสัจ คือการดับตัณหาด้วยอริยมรรคให้ขาดจากกมลสันดานเป็นสมุจเฉทปหาน
...อ่านต่อ
การที่เราสามารถน้อมใจไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้นั่นแหละ ได้ชื่อว่า มัชฌิมา
...อ่านต่อ
วิชชาธรรมกายเป็นวิชชาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ในสมัยพุทธกาล
...อ่านต่อ
การเจริญมรรคมีองค์ 8 จนบรรลุอริยผลเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับภูมิธรรม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล