พระอริยบุคคลผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2560

พระอริยบุคคลผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
 

แม่บทแห่งธรรม , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , มัชฌิมา ปฏิปทา , ธัมมจักกัปปวัตตสูตร , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , อริยสัจสี่ , พระอริยบุคคลผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย  , พระอริยบุคคล , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

     เมื่อเอ่ยนามพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ธนบุรี หรือหลวงปู่วัดปากน้ำแล้ว ย่อมเป็นที่รู้จักเคารพนับถือกันทั่วไปในหมู่พุทธศาสนิกชนไทยทั้งในและต่างประเทศ แม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วกว่า 53 ปี แต่ยังมีภาพถ่ายของท่านปรากฏอยู่ตามอาคารบ้านเรือนทั้งชาวไทยชาวจีนทั่วไปในฐานะเป็นที่สักการบูชา ยิ่งกว่านี้ยังมีคำกล่าวขวัญถึงอานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อันหลวงปู่ดลบันดาลให้แก่ศิษยานุศิษย์ และกัลยาณชนผู้มีศรัทธาเคารพสักการบูชาหลวงปู่อยู่มิขาดสาย

     พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีเป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกำเนิด มีชื่อเดิมว่าสด มีแก้วน้อย ท่านได้ประจักษ์แจ้งถึงสภาวะของชีวิตอันหาแก่นสารมิได้ จึงได้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยหนุ่มฉกรรจ์ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตเมื่ออายุประมาณ 22 ปี ครั้นเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านก็ทุ่มเทชีวิตเพื่อการศึกษาและปฏิบัติพระศาสนาอย่างเต็มที่ จนรู้สึกว่าแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษา ณ วัดที่บวชอยู่ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นมีอยู่จำกัด ท่านจึงมุ่งหน้าสู่กรุงเทพ ฯ หลังจากการศึกษาทั้งภาคปริยัติและการปฏิบัติธรรมอย่างอุกฤษฏ์ พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

     ในพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้น ท่านกล่าวว่า วิชชาธรรมกายเป็นวิชชาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ในสมัยพุทธกาล อีกทั้งเรื่องของอายตนนิพพาน และเรื่องของธรรมกาย ซึ่งเป็นกายโลกุตระ และเป็นกายของผู้ตรัสรู้นั้น ได้มีปรากฏชัดแจ้งอยู่ในพระไตรปิฎก แต่ทว่าขาดอรรถาธิบายถึงนัยต่าง ๆ โดยละเอียด ครั้นต่อมาภายหลังพุทธการประมาณห้าร้อยปี วิชชาธรรมกายก็เริ่มรางเลือนและสูญหายไปในที่สุด โดยไม่ปรากฏสาเหตุชัดแจ้ง

   นับแต่ได้ค้นพบวิชชาธรรมกายขึ้นมาใหม่แล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เพียรพยายามถ่ายทอดให้แก่เหล่าศิษยานุศิษย์ของท่านจนตลอดอายุขัย ด้วยเล็งเห็นว่า วิชชาธรรมกายนี้มีความบริสุทธิ์และคมกล้ายิ่งนัก จักก่อประโยชน์อันไพศาลแก่ประชาชนและสังคมมนุษย์ทั่วไป พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทำการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย สืบเนื่องกันตลอดมาประมาณ 40 ปี ยังผลให้วิชชาธรรมกายขยายกิ่งก้านสาขาจากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ไปสู่วัดและชุมชนอื่น ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ผู้ฝึกปฏิบัติด้วยอิทธิบาทธรรม ต่างก็ได้รับผลดีจากการปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 006 แม่บทแห่งธรรม
หนังสือเรียน DOU หลักสูตร Pre-Degree

 

 Total Execution Time: 0.012503651777903 Mins