ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2550

 

 

ท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเอง

ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก

ผู้มีปกติเพ่งพินิจดำเนินไปแล้ว

จักพ้นจากเครื่องผูกของมาร

 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร