พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2562