ผู้ไม่งอกงามในธรรม

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2547

 

 

“คนหลอกลวง เย่อหยิ่ง เพ้อเจ้อ
ขี้โอ่ อวดดี และไม่ตั้งมั่น
ย่อมไม่งอกงามในธรรม
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว”

 

องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๓๔