วาจาสุภาษิต

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2547

 

 

ถ้ามีวาจาประกอบด้วยข้อความ

ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แม้ตั้งพัน
ข้อความที่เป็นประโยชน์ บทเดียว

ที่ฟังแล้วสงบระงับได้ ประเสริฐกว่า

 

ขุ. ธ. ๒๒/๒๘