คนแมลงผึ้ง

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2547

 

 

 

รสหอมหวาน
ไม่แวะข้อง
คนดีหาก
ประพฤติตน

 
 
แมลงผึ้ง
ของเหม็น
ยึดแบบ
เหมือนผึ้ง
 
 
จึงแตะต้อง
ไม่เป็นผล
อันแยบยล
จึงดีจริงฯ