ศีลคือสมบัติ

วันที่ 29 กย. พ.ศ.2547

 

 

พึงศึกษาศีลในโลกนี้

เพราะศีลที่ศึกษาดีแล้วเสพแล้วในโลกนี้

ย่อมน้อมนำมาซึ่งสมบัติทั้งปวง


ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๖