ผู้ไม่หวั่นไหว

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ภิกษุผู้เห็นโทษในกาม มีความประพฤติประเสริฐ
ปราศจากตัณหา มีสติทุกเมื่อ
พิจารณาแล้ว ดับกิเลสแล้ว
ย่อมไม่มีความหวั่นไหว


 

ขุ. จู. ๓๐/๓๕

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร