คุณแห่งศีล

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2547

 

 

หญิงและชายผู้มีศีล รักษาอุโบสถประกอบด้วยองค์ ๘

ทำบุญอันมีสุขเป็นกำไร จึงไม่ถูกติเตียน ย่อมเข้าถึงสวรรค์

 

องฺ. ติก. ๒๐/๒๗๖