สมณะ

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2547

 

 

สมณะ แปลว่า ผู้สงบ ผู้มีบาปสงบระงับแล้ว

 

         สมณะ ใช้หมายถึงนักบวชในพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ หมายรวมถึงพระอริยบุคคลผู้สิ้นกิเลสแล้วและผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอริยบุคคล

 

        สมณะ ในความหมายทั่วไปหมายถึงผู้สงบกาย สงบวาจา สงบใจ มีความประพฤติเรียบง่ายสม่ำเสมอ สำรวมระวังกายวาจาใจมิให้คะนองเกะกะเก้งก้าง มิให้พล่ามเพ้อเจ้อ มิให้ฟุ้งซ่านพล่านไปตามกระแสกิเลส

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร