สมณศักดิ์

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2547

 

 

สมณศักดิ์ หมายถึงยศของพระสงฆ์

 

           สมณศักดิ์ เป็นเครื่องราชสักการะที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานแด่พระสงฆ์ผู้ทรงคุณความดี บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พระศาสนาประชาชน และประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์

 

           สมณศักดิ์ มีหลายชั้นหลายระดับ คือชั้นสมเด็จพระสังฆราช ชั้นสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ ชั้นพระราชาคณะ ชั้นพระครูสัญญาบัตร ชั้นฐานานุกรม ชั้นเปรียญ และในแต่ละชั้นยังแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น ชั้นพระราชาคณะ แบ่งเป็นชั้นธรรม ชั้นเทพ เป็นต้น ชั้นพระครูสัญญาบัตรแบ่งเป็นชั้นพิเศษชั้นเอก เป็นต้น

 

สมณศักดิ์ แต่ละชั้นมีพัดเป็นเครื่องหมายกำหนด เรียกว่า พัดสมณศักดิ์ หรือ พัดยศ

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร