เมื่อบุญเต็มเปี่ยม

วันที่ 01 มค. พ.ศ.2557

 

 

.....พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพาน เช่นเดียวกับบัณฑิตในกาลก่อน มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นต้น ที่ตลอดชีวิตของท่านได้แสวงหาหนทางพระนิพพานตลอดเวลา ส่วนเรามีชีวิตที่ต้องข้องเกี่ยวกับทางโลกและทางธรรม เราต้องทำมาหากินทำงานสร้างบารมี แล้วก็แสวงหาหนทางพระนิพพานไปด้วย ทำไปพร้อมๆกันทุกวัน ทำให้มีชีวิตสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งภายนอกและภายใน ก็มีธรรมกายชัดใสแจ่มปรากฎอยู่อย่างนี้แหละ จึงจะเป็นชีวิตของบัณฑิตที่แท้จริง ที่ควรแก่การสรรเสริญชื่นชมอนุโมทนา

 

.....ฉะนั้นให้ดีใจเถอะว่า เราได้ดำเนินชีวิตถูกต้องแล้ว มีใจผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ใดมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย มีศรัทธาตั้งมั่นที่เกิดขึ้นจากอริยมรรค คือได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้เข้าถึงธรรมกายภายใน ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้คงที่ แม้เทวดา มาร พรหมหรือใครๆ ในโลกก็ทำให้หวั่นไหวไม่ได้ท่านเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรผู้เกิดโดยธรรม คือได้เข้าถึงธรรมกายเหมือนกับพระองค์ท่าน เป็นผู้มีใจตั้งมั่นดีแล้วในพระรัตนตรัย

 

.....เพราะฉะนั้น ธรรมกายหรือพระรัตนตรัยนี่แหละ เป็นสาระ เป็นแก่นสาร เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของพวกเราทุกคน ที่จะทำให้เราเข้าถึงความสมบูรณ์ความเต็มเปี่ยมของชีวิต เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขล้วนๆ ไม่มีทุกข์เจือปน เป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพญามาร ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ธรรมกายนี่แหละจะทำให้ความปรารถนาของเราสมหวังได้

 

.....ดังนั้น เราต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงธรรมกายกันให้ได้ทุกคน ผู้ที่เข้าถึงธรรมกายได้ เขาถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีบุญ ยุคใดสมัยใดที่คนปฏิบัติเข้าถึงธรรมกาย เรียกว่าเป็นยุคของคนมีบุญมาก คือยุคที่มีธรรมกายปรากฎอยู่ในกลางใจมนุษย์ ได้เข้าถึงธรรมกายกัน ตั้งแต่ธรรมกายโคตรภู เรื่อยไปเลยกระทั่งถึงธรรมกายพระโสดาบัน ธรรมกายพระสกิทาคามี ธรรมกายพระอนาคามี กระทั่งถึงธรรมกายพระอรหัต

 

.....หรืออย่างน้อยก็เป็นกัลยาณชน มีศีล ๕ เป็นปกติ หรือเป็นฌานลาภีบุคคล คือผู้มีฌานเป็นปกติ ได้เข้าถึงตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌานเรื่อยไป จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมาก มีบุญมหาศาลเป็นอสงไขย อัปปมาณังทีเดียว อสงไขยก็แปลว่านับไม่ได้ นับไม่ถ้วน อัปปมาณัง มากมาย คือสิ่งที่มากมายนับไม่ถ้วน มากมายทีเดียว มารวมกันอยู่ในตัวของเรานี่แหละ

 

.....ยุคของเรานี้อาจจะเรียกว่า เป็นยุคของคนมีบุญก็ได้ เพราะมีผู้ประพฤติธรรมกันมากมาย อย่างลูกทุกคนนี่แหละ มีบุญมากที่พยายามปฏิบัติธรรม พยายามฝึกฝนตัวเองให้เข้าถึงพระธรรมกาย มีบุญอยู่ในตัว เนื่องจากสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอ สร้างบุญเป็นกิจวัตร เหมือนอย่างลมหายใจเข้าออกที่เป็นปกติ ลูกทุกคนสร้างบุญกันจนเป็นปกติ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นปกติ

 

.....ถ้าหากเราทำอย่างนี้อย่างจริงจังทุกๆ วัน เราก็จะได้เข้าถึงธรรมกายกันหมด และเมื่อเข้าถึงธรรมกายกันหมด ความอัศจรรย์ก็จะบังเกิดขึ้น โอกาสโลกขันธโลก สัตวโลก ก็จะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ สัตวโลกก็ได้แก่จิตใจ ขันธโลกก็ได้แก่ขันธ์ ๕ ร่างกายของเรานี้แหละ ของมวลมนุษยชาติ โอกาสโลกก็ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมจากตัวของเราออกไปรวมไปถึงบรรยากาศภายนอก จนกระทั่งถึงจักรวาลต่างๆ โน้น ก็จะสะอาดบริสุทธิ์ หมดมลทิน เพราะความบริสุทธิ์ที่ออกจากใจของเรา

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร