สังขารไม่เที่ยง

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2546

 

 

 

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ
มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป
ควรสงบระงับไปแห่งสังขารเหล่านั้น เป็นสุข

 

มหาสุทัสสนชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๗๕