ผู้เข้าถึงทุคติ

วันที่ 14 พค. พ.ศ.2546

 

 

นรชนทั้งหลาย
มักกำหนัดในกาม ยินดีในกาม
หมกหมุ่นอยู่ในกาม
ครั้นทำความชั่วแล้วก็เข้าถึงทุคติกัน

 

โสณกฃาดก ขุ.ชา. ๒๔/๒๐๔