บุญนี้มิเล็กน้อย

วันที่ 21 สค. พ.ศ.2553

sp530821.jpg

มาวรญฺเญถ ปุญฺญสฺส     น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน       อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส       โถกํ โถกํปิ อาจินํ ฯ

ไม่ควรดูหมิ่นบุญว่ามีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตกลง ฉันใด
ผู้มีปัญญา สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น

(ขุ.ธ. ๒๕/๓๑)

 

อย่าดูหมิ่นความคิดที่เป็นกุศลแม้ช่วงสั้นๆ

อย่ามองข้ามคำพูดที่ให้กำลังใจว่าน้อยนิด

อย่าคิดว่าสิ่งที่ที่เป็นเพียงความดีเล็กๆ น้อยๆ

 

เพราะบุญเป็นสิ่งที่ส่งผลเกินคาดคิด

เป็นพลังงานแห่งความดีอันน่าอัศจรรย์

สั่งสมบุญบ่อยๆ บุญย่อมเต็มเปี่ยม

ดุจน้ำทีละหยาดหยด ยังรินรดจนเต็มตุ่มได้

เมื่อบุญเต็มเปี่ยม อะไรๆก็ขวางกั้นไม่อยู่

ทุกสิ่งทุกอย่างสัมฤทธิผลได้ด้วยอำนาจแห่งบุญ

 

แม้การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า

พระอรหันตเจ้า ก็สำเร็จได้ด้วยบุญ

แม้การเป็นพระราชา เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต

การมีสุขภาพแข็งแรง การเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี

ก็ล้วนสำเร็จได้ด้วยบุญ

 

ดังนั้น บุญคือสิ่งที่ทุกคนพึงขวนขวายสั่งสม

และทุกๆบุญล้วนมีคุณค่าอย่างยิ่ง

 

บุญหรือคือทุกสิ่ง บันดาลจริง สิ่งดีงาม

บุญช่วยข้ามภพสาม อย่าเหยียดหยามคำว่า “บุญ”

บุญนี้มิเล็กน้อย ทำบ่อยๆ จักเกื้อหนุน

เล็กๆ ก็คือบุญ จักค้ำจุนตราบนิพพาน

 


ขอขอบคุณ หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือหากำไร ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย