อานิสงส์ของการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม

วันที่ 30 สค. พ.ศ.2554

๑.   ทำให้ได้รับความสุขกาย สุขใจ อย่างเต็มที่
๒.   ทำให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรม
๓.   ทำให้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเต็มที่ ทั้งทาน ศีล ภาวนา
๔.   ทำให้ได้รู้พระสัทธรรม คือ ได้ศึกษาธรรมะ
๕.   ทำให้ได้การเห็นอันประเสริฐ คือ ได้เห็นพระรัตนตรัย
๖.   ทำให้ได้ฟังธรรมอันประเสริฐ คือ ได้ฟังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๗.   ทำให้ได้ลาภอันประเสริฐ คือ ได้ความศรัทธาในพระรัตนตรัย
๘.   ทำให้ได้การศึกษาอันประเสริฐ คือ ได้ศึกษาศีล สมาธิ ปัญญา
๙.   ทำให้ได้การบำรุงอันประเสริฐ คือ ได้บำรุงพระพุทธศาสนา
๑๐. ทำให้ได้การระลึกอันประเสริฐ คือ ใจระลึกผูกพันอยู่กับพระรัตนตรัย
๑๑. ทำให้ได้นิสัยที่พึ่งอันสูงสุด คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ทำให้ได้อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ของพระอริยเจ้า ได้แก่ หนทางสู่พระนิพพาน