อานิสงส์การถวายไทยธรรม

วันที่ 29 สค. พ.ศ.2554

ถวายภัตตาหาร
ได้ชื่อว่าให้ฐานะ ๕ ประการแก่ปฏิคาหก ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และให้ปฏิภาณ

ถวายปานะ
ได้ชื่อว่าให้ความสดชื่น ดับกระหายคลายทุกข์ สดชื่นเบิกบานในทุกที่

ถวายผ้าไตรจีวร
ถวายผ้าป้องกันความร้อนหนาวของอากาศ ป้องกันสัตว์ร้าย ย่อมเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่มีสิ่งที่มากระทบให้ป่วยง่าย ผิวพรรณงดงามผ่องใส

ถวายยานพาหนะ
ได้ชื่อว่าให้ความสุข ความสะดวกสบาย เวลาปฏิบัติธรรมก็เข้าถึงธรรมได้รวดเร็ว คล่องแคล่วว่องไว
ได้รับความสุข ได้รับการดูแลต้อนรับอย่างดี

ถวายย่าม
เราให้กระเป๋าในการเก็บรักษาสมบัติไม่ให้สูญหาย เราจะเป็นผู้ที่รักษาสมบัติไว้ได้ สมบัติไม่รั่วไหล ไม่สูญ

ถวายตาลปัตร
เราจักถึงพร้อมด้วยยศ ด้วยศักดิ์ ด้วยอำนาจแห่งธรรม อำนาจแห่งศีล มีชื่อเสียงเกียรติคุณแผ่ก้องไปไพศาล

ถวายผ้ารับประเคน
เป็นสิริมงคล สมบัติจักมีสายใยเชื่อมโยงเข้ามาหาเราได้สะดวกง่ายดาย เป็นทางเพิ่มพูนแห่งสมบัติ
จักมีคน มีช่องทางเป็นที่มาซึ่งสมบัติทั้งหลาย

ถวายหนังสือ
จะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรู้ เรียนก็ฉลาด เรียนจบโดยไว เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย
ความทรงจำดี

ถวายปัจจัย
ประดุจดั่งถวายแก้วสารพัดนึกที่ช่วยขยายงานพระศาสนากิจการงานของเราก็จะสำเร็จได้โดยง่าย
มีแต่ความเจริญ

ทั้งหมดทั้งปวงนี้ย่อมเป็นที่เกิดไปตามส่วนแห่งการกระทำ ความตั้งใจและความขวนขวาย
ความปีติในบุญที่ทำแล้ว ความระลึกนึกถึงบุญ ยิ่งมีความฉ่ำใจก็ยิ่งมีผลมาก ใจยิ่งนิ่งยิ่งใสยิ่งสว่าง
ได้บุญเต็มเปี่ยมเต็มที่