อานิสงส์ของผู้ได้สมาธิ

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2554

อานิสงส์ของผู้ได้สมาธิ
๑. ความสุขในปัจจุบัน
๒. วิปัสสนาปัญญา
๓. ฌาน
๔. ภพอันวิเศษ
๕. นิโรธ