อายุของสัตว์นรกเทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2554

 

  อายุของสัตว์นรก ขุมที่  ๑  สัญชีวะนรก  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ  ๑,๖๒๐,๐๐๐  ล้านปีมนุษย์ 
  อายุของสัตว์นรก ขุมที่  ๒  กาฬสุตตะนรก  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ  ๑๒,๙๖๐,๐๐๐  ล้านปีมนุษย์ 
  อายุของสัตว์นรก ขุมที่  ๓  สังฆาตะนรก  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ   ๑๐๓,๖๘๐,๐๐๐  ล้านปีมนุษย์
  อายุของสัตว์นรก ขุมที่  ๔  โรรุวะนรก  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ   ๘๓๑,๐๔๐,๐๐๐  ล้านปีมนุษย์
  อายุของสัตว์นรก ขุมที่  ๕  มหาโรรุวะนรก  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ   ๖,๖๓๕,๕๒๐,๐๐๐  ล้านปีมนุษย์
  อายุของสัตว์นรก ขุมที่  ๖  ตาปนะนรก  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ   ๕๓,๐๘๔๑๖๐,๐๐๐  ล้านปีมนุษย์
  อายุของสัตว์นรก ขุมที่  ๗  มหาตาปนะนรก  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ   ครึ่งหนึ่งอันตรกัปมนุษย์
  อายุของสัตว์นรก ขุมที่  ๘  อเวจี  เทียบเป็นเวลาในโลกมนุษย์  เท่ากับ   ๑ อันตรกัปมนุษย์

(๑ อันตรกัป เท่ากับระยะเวลาที่มนุษย์มีอายุ ๑ อสงไขยปี ลดลงเหลือ ๑๐ ปี แล้วเพิ่มจาก ๑๐ ปี เป็น ๑ อสงไขยปี)