การทำทานปรารถนาอธิษฐานไปสู่สุคติภูมิ

วันที่ 09 กย. พ.ศ.2554

การที่บุคคลจะไปเกิดในที่ใดๆ ที่มีความสุขหลังจากตายไปแล้ว
มีความปรารถนาจะไปบังเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆ

ก็ต้องหมั่นตั้งใจให้ทาน เช่น ข้าว ผ้า น้ำ ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม
เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก หรือเครื่องประทีปแก่สมณะพราหมณ์

แล้วตั้งจิตอธิษฐาน และให้รักษาศีล ความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้
เพราะจิตใจบริสุทธิ์